Producenci
Statystyki
Produktów:
1136
Kategorii:
87
Nowości:
9
Promocje:
0
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 01.07.2023 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

Postanowienia ogólne

Sklep Parkiety Kopalus Ewa Kopała  NIP 8451682371, działający pod adresem: http://parkietykopalus.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Parkiety Kopalus Ewa Kopała Al. 1-go Maja 17,  zwaną w niniejszym regulaminie „ParkietyKopalus.pl”.


Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://ParkietyKopalus.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ParkietyKopalus.pl;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim ParkietyKopalus.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez ParkietyKopalus.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail;

Rejestracja i logowanie

 • Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
  W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://ParkietyKopalus.pl wybrać link „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:  adres e-mail oraz hasło.
 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ParkietyKopalus.pl danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.
  Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 ParkietyKopalus.pl prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 • Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 • Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane adresowe
 • Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 • Dane osobowe Klienta są chronione i przechowywane zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( z późniejszymi zmianami - więcej w Polityce Prywatności).

Składanie zamówień

 • Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej ParkietyKopalus.pl;
 • Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 • W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  - zamawiany towar, kolor i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  - adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  - sposób dostawy;
  - sposób płatności.
  W przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 3000 zł;
 • Po dokonaniu zamówienia, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji ParkietyKopalus.pl wysyła wiadomość zawierająca link potwierdzenia zamówienia oraz wszystkie istotne elementy zamówienia.
 • Kliknięcie na link potwierdzenia zamówienia, oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z ParkietyKopalus.pl umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Ceny towarów

 • Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://ParkietyKopalus.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu;
 • Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  - nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 • Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://ParkietyKopalus.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;
 • ParkietyKopalus.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych;
 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej;
 • Wszystkie produkty w sklepie internetowym skierowane są do odbiorców indywidualnych, Konsumentów - aby uzyskać ofertę na zakup hurtowy konieczny jest kontakt z osobami decyzyjnymi w firmie Pinky Paws. Udzielone rabaty na zakup hurtowy nie mają zastosowania przy zakupach z poziomu sklepu. Zakupy hurtowe odbywają się poprzez złożenie odrębnego zamówienia na formularzu zamówienia hurtowego.

Formy płatności i dostawy

 • Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • Gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki, o ile wartość takiego zamówienia nie przekracza 3000 zł;
 • Szybkim przelewem internetowym;
 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
 • Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://parkietykopalus.pl/Czas-i-koszty-dostawy;
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Nie obsługujemy zagranicznych kont bankowych do zwrotów środków ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.                                                 
 • Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Realizacja zamówień

 • Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta;
 • Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu;
 • Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia;
 • Jeżeli ParkietyKopalus.pl nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za niedostępny towar;
 • Sklep Internetowy ParkietyKopalus.pl zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad;
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy 

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego;
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem;
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem;
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za odmowę odbioru przez Sklep rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 • Nie zwracamy środków na zagraniczne konta bankowe - jedynie na polskie jeśli przesyłka realizowana była do Polski. Zwrot na konto w walucie obcej wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Zakończenie świadczenia usług
ParkietyKopalus.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

 • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
  działa na szkodę ParkietyKopalus.pl, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
  uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • Uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.
 • W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez ParkietyKopalus.pl uznane za niepożądane, ParkietyKopalus.pl zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 • O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
  Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez ParkietyKopalus.pl, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: sklep@ParkietyKopalus.pl, jeżeli zostaną one uznane przez ParkietyKopalus.pl za wystarczające;
 • Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji ParkietyKopalus.pl;
 • Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane;
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
 • Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez ParkietyKopalus.pl w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117);

Rozwiązywanie Sporów

 • ParkietyKopalus.pl informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Klient w przypadku sporu dotyczącego działania Sklepu Internetowego ParkietyKopalus.pl np. nie uznania reklamacji Klienta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

Są nimi między innymi:

 - miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Do ich kompetencji należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

- stały polubowny sąd konsumencki – sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. W postępowaniu przed sądem polubownym  nie pobiera się opłaty wpisowej, koszty mogą wiązać się z powołaniem biegłych.

- miejsca mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji.

Pozostałe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl